Klauzula Informacyjna

 
1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych jest Formika Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, ul. Św. Jerzego 9, 05-808 Brwinów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374305, NIP 1070017779, REGON: 142737236 (dalej jako: „Administrator”).

Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: formika@formika.com.pl, adres siedziby Administratora lub telefonicznie na numer: +48 22 314 53 53.

2. W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla następujących celów:

a. rekrutacji, a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora;

b. wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (przede wszystkim Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych), związanych z procesem zatrudnienia.

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanie może opierać się na wskazanych poniżej podstawach prawnych:

a. rekrutacja (pkt. 2 lit. a)  – podstawą jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych;

b. wykonywanie obowiązków wynikających z prawa pracy (pkt. 2 lit. b) – podstawą są obowiązki prawne ciążące na Administratorze, wynikające z prawa krajowego, np. Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych.

4. Jak długo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane?

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (proces rekrutacyjny) dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte nie później niż po upływie 12 miesięcy – o ile wcześniej Pani/Pan nie cofnie udzielonej zgody. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: formika@formika.com.pl lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe ze względu na ciążący na nim obowiązek prawny, dane zostaną usunięte po upływie okresu określonego przez przepisy prawa.

5. Jakim podmiotom Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe?

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.


6. Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.

7. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją cofnąć w każdym czasie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Administrator naruszy przepisy RODO.

8. Czy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilowaniem?

Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.